Éva kézimunka: keresztszemes kellékek webáruháza
Üdvözöljük
Adatvédelem

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

Az Ön személyes adatainak védelme a Kézimunka Trend Kft. (9024 Győr, Zrínyi u. 12.) és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk."

1. A kezelt személyes adatok köre

Az Éva Kézimunka kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Ügyfelek a Kézimunka Trend Kft. által üzemeltetett Éva Kézimunka üzletekben történő vásárlás, valamint a Kézimunka Trend Kft. által www.evakezimunka.com weboldalon történő regisztráció, illetve a weboldalon található on-line áruházból történő rendelés és vásárlás során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az Éva Kézimunka rendelkezésére, és amelyeknek az Éva Kézimunka által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1 Az Éva Kézimunka az Ügyfelek által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag saját célú reklámanyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, ajánlatoknak, katalógusoknak valamint egyéb hirdetési anyagoknak az Ügyfelek részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, telefonon, sms, mms útján vagy postai úton történő küldésének céljából gyűjti és kezeli.

2.2 Az Éva Kézimunka által végzett adatkezelés az Ügyfelek önkéntes adatszolgáltatásán és az Ügyfeleknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre

Az adatkezelésre az Ügyfelek hozzájárulása alapján a Kézimunka Trend Kft. jogosult. A Kézimunka Trend Kft. által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: a mindenkori tulajdonosi kör és a mindenkori alkalmazotti kör.

4. Az adatkezelés módja


4.1 Az Éva Kézimunka az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a www.evakezimunka.com weboldalhoz kapcsolódó adminfelületen, törzsvásárlói nyilvántartásában, illetve ezen nyilvántartásokból végzett rendszeresen lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és csak a 2. pontban meghatározott célból kezeli.

4.2 Az Éva Kézimunka a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden ésszerű technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá, így különösen, hogy az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek.

4.3 Az Éva Kézimunka által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Ügyfél előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. Az Ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei


Az Éva Kézimunka által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Ügyfelek az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény alapján:


- az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben az Éva Kézimunka köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az adott évben azonos területre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes. Minden egyes további tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatásért az Éva Kézimunka részére fizetendő költségtérítés összege 10.000,- Ft.

- az Ügyfél kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett Ügyfél azt kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintett Ügyfelet értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

- az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Ügyfelet írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett Ügyfél az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - e törvény szerint bírósághoz fordulhat.

- az Ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

6. Az adatkezelés időtartama


6.1 Az Éva Kézimunka az Ügyfelek önkéntes adatszolgáltatásán és az Ügyfeleknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, az Ügyfelek által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a 2.1 pontban meghatározott adatkezelési cél megszűnéséig végzi.

6.2 Az Ügyfél által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az Éva Kézimunka a nyilatkozó Ügyfél nevét és minden egyéb személyes adatát a 4.2 pontban meghatározott adatkezelési nyilvántartásból haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli.Adatvédelem:Az 1995. évi CXIX. Törvény értelmében személyes adatait csak arra használjuk, hogy vásárlási ajánlatainkkal megkeressük. Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból.

Az Ön személyes adatainak védelme az Éva Kézimunka Trend Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).
Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.Adatkezelő: Kézimunka Trend Kft. (adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-82633/2015)
Székhely.: 9024 Győr, Zrínyi u. 12.
Adószám: 25090273-2-08, Cégjegyzékszám: 08-09-027737


A kosár üres!